Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
DESIGNED BY JOOMLATD

Gmina Winnica

Gmina Winnica zajmuje obszar 11 509 ha. Graniczy z 6 gminami tj. Gzy, miastem-gminą Pułtusk, Pokrzywnica, Serock, miastem-gminą Nasielsk i Świercze. Rozciąga się z północy na południe na długości ok. 17,5 km a ze wschodu na zachód 10,6 km . Oddalona jest około 50 km od m. Warszawy ok. 10 km od m. Pułtuska i ok. 40 km od m. Ciechanowa. Siedzibą gminy jest centralnie położona miejscowość Winnica. Gmina posiada korzystne powiązania komunikacyjne drogą wojewódzką nr 619

Płońsk -Nowe Miasto - Nasielsk - Winnica - Pułtusk oraz systemem dróg powiatowych i gminnych. Najbliższa stacja kolejowa znajduje się w Nasielsku odległym ok. 12 km . Teren gminy zamieszkuje 4091 osób (stan na 31.12.2006). Gęstość zaludnienia wynosi 37 osób/km2. Sieć osadniczą tworzy 38 jednostek osadniczych, które należą do 32 sołectw (Bielany, Błędostowo, Brodowo-Bąboły, Budy-Zbroszki, Domosław, Glinice-Domaniewo, Glinice Wielkie, Gnaty-Lewiski, Gnaty-Wieśniany, Golądkowo, Górki-Baćki, Górki Duże, Górki-Witowice, Kamionna, Łachoń, Mieszki-Kuligi, Mieszki-Leśniki, Pawłowo, Poniaty-Cibory, Poniaty Wielkie, Powielin, Rębkowo, Skarżyce, Skorosze, Skoroszki, Skórznice, Smogorzewo Pańskie, Smogorzewo Włościańskie, Stare Bulkowo, Winnica, Winniczka, Zbroszki). Przeciętnie na jedną wieś przypada 111 osób a na sołectwo 132 osoby. Do najliczniejszej grupy małych jednostek osadniczych należą dawne wsie drobnoszlacheckie, charakteryzujące się jednocześnie rozproszoną zabudową mieszkaniową. Są to: Gnaty Lewiski, Gnaty Szczerbaki, Gnaty Wieśniany, Brodowo Bąboły, Brodowo Wity, Bielany, Górki Witowice, Górki Baćki, Górki Duże. Podstawową funkcją gminy jest produkcja rolna. Użytki rolne zajmują 75,5 % powierzchni gminy, z tego ok.70% stanowią gleby dobre i bardzo dobre.

Wójtem Gminy Winnica jest Janusz Zbigniew Szubert
Siedziba Urzędu Gminy: 06-120 Winnica
ul. Pułtuska 25
tel. 23 691-40-92; faks 23 691-40-25

Przyroda i rolnictwo

Do interesujących fragmentów krajobrazu przyrodniczego należy dolina rzeki Niestępówki oraz niewielkie wzgórza w Gnatach. Lasy stanowią 1986 ha czyli 17,2% całkowitej powierzchni gminy (11 509 ha). Jest to słaba lesistość w stosunku do średniej powiatu pułtuskiego, która wynosi 19%. Większe kompleksy leśne występują w trzech rejonach. Rejon północny obejmuje wsie: Budy Zbroszki, Bulkowo Stare, Gnaty Lewiski, a rejon górnej Niestępówki rozciąga się na terenie Rębkowa, Skoroszek, Poniat Wielkich, Poniat Cibór i Górek Dużych oraz rejon wschodni w obrębie wsi Domosław i Mieszki Leśniki. Na pozostałym terenie gminy występują niewielkie płaty leśnie rozrzucone wzdłuż cieków, obniżeń terenowych i pól uprawnych. Naturalne siedliska leśne na terenie gminy uległy znacznemu przekształceniu przeważają lasy jednowiekowe z monokulturą sosny, rzadziej świerka. W nasadzeniach liściastych przeważa dąb, jesion, olcha, a mniej brzoza i osika. Najbardziej zbliżone do naturalnych są lasy siedlisk podmokłych z przewagą olchy lub w starszych nasadzeniach dębu i grabu. Większe kompleksy starszych drzewostanów (ponad 50 ?cio letnich) występują w uroczysku Bulkowo i Mostówka o dominującej monokulturze sosny i świerku. 28 Na terenie gminy Winnica cenne przyrodniczo obszary zostały włączone w Obszar Chronionego Krajobrazu, który ustanowiono Uchwałą nr 59/x/90 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Ciechanowie (z późniejszymi zmianami). Obszar chronionego Krajobrazu obejmuje 3667,83 ha tj. 33,7% powierzchni ogólnej. Obszar chronionego krajobrazu w powiecie pułtuskim wynosi 16723,59 ha z czego na gminę Winnica przypada 21,9%. Cenne obszary ekologiczne na podstawie Rozporządzenia nr 12/96 Wojewody Ciechanowskiego z dnia 30.10.1996 (Dz. U. Wojewody Ciechanowskiego Nr30 z 30.10.1996r. poz.106) uznano za użytki ekologiczne o łącznej powierzchni 1,23ha , są to: Bulkowo Stare (nr 11) ? 0,23ha i Mieszki Leśniki (nr 12) ? 1,00ha. Cała gmina leży w obszarze funkcjonalnym ?Zielone Płuca Polski?. Krajobraz kulturowy obecnej gminy w największym stopniu został ukształtowany w drugiej połowie XIX w. i w XX wieku, lecz wyraźnie jest pozostałością okresów wcześniejszych, w tym charakterystyczne jest przekształcenie okolic drobnoszlacheckich, w obszary folwarczne. Jest dobrze zachowany, a zniszczenia i dewastacje nie doprowadziły do tak złego stanu jak na innych obszarach.

Obiekty związane z kulturą

Tereny dawnych zespołów dworskich zostały zainwestowane w niewielkim stopniu, co ułatwi odtwarzanie przestrzennych form rekonstruujących krajobraz historyczny. Na terenie gminy Winnica prosperują organizacje i instytucje usługowe, organ administracji samorządowej, komunalny zakład budżetowy, instytucje ochrony zdrowia i opieki społecznej, edukacji, kultury i sportu, a także bank i urząd poczty. Działają też organizacje pozarządowe: Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ?LIDER? w Winnicy, 13 Winnicka Drużyna Harcerzy, Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Winnica, Fundacja Agrinatura, Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej: Winnica, Glinice, Rębkowo, Skórznice, Bulkowo, Błędostowo, Domosław.

TOP