Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
DESIGNED BY JOOMLATD

Gmina Gzy

Gmina Gzy zajmuje obszar 10.444 ha. Graniczy z 6 gminami tj. Karniewo, Pułtusk, Winnica, Świercze, Sońsk i Gołymin-Ośrodek. Położona jest w powiecie pułtuskim, w województwie mazowieckim. Rozciąga się z północy na południe na długości 13 km, ze wschodu na zachód na długości 15 km. Odległość do miasta Ciechanowa w linii prostej wynosi ok. 20 km. Siedzibą gminy jest centralnie położona miejscowość Gzy. Teren gminy zamieszkuje 4100 mieszkańców (stan na 31.12.2006).

Gęstość zaludnienia wynosi 40 osób/km2. Sieć osadniczą tworzy 36 jednostek, które należą do 35 sołectw (Begno, Borza-Strumiany, Gotardy, Grochy-Imbrzyki, Grochy-Serwatki, Gzy, Gzy-Wisnowa, Kęsy-Wypychy, Kozłowo, Kozłówka, Łady-Krajęczyno, Mierzeniec, Nowe Borza, Nowe Przewodowo, Nowe Skaszewo, Ołdaki, Ostaszewo-Pańki, Ostaszewo Wielkie, Ostaszewo-Włuski, Pękowo, Porzowo, Przewodowo-Majorat, Przewodowo-Parcele, Przewodowo Poduchowne, Sisice, Skaszewo Włościańskie, Stare Grochy, Słończewo, Sulnikowo, Szyszki Włościańskie, Tąsewy, Wójty-Trojany, Zalesie, Żebry-Falbogi, Żebry-Wiatraki) Przeciętnie na jedną wieś przypada 116 osób, a na sołectwo 120 osób. Gmina posiada korzystne połączenia komunikacyjne systemem dróg wojewódzkich nr 618 Gołymin- Pułtusk i nr 620 Nowe Miasto- Przewodowo-Parcele oraz systemem dróg powiatowych i gminnych. Najbliższa stacja kolejowa znajduje się w Ciechanowie i Nasielsku ok. 20 km w linii prostej. Gmina Gzy leży w obrębie Wysoczyzny Ciechanowskiej należącej do makroregionu Niziny Północnomazowieckiej.

Wójtem Gminy Gzy jest Zbigniew Zenon Kołodziejski
Siedziba Urzędu Gminy: 06-126 Gzy
tel. 23 691-31-67; faks 23 691-31-67

Przyroda i rolnictwo

Przeważają tu tereny mało urozmaicone o łagodnej konfiguracji, którą można zaliczyć do płaskorówninnych, typowych dla równiny morenowej. Na terenie gminy dominuje szata roślinna o charakterze antropogenicznym. Działalność gospodarcza człowieka przyczyniła się do przekształcenia naturalnych zbiorowisk roślinnych na tereny upraw polowych. Użytki zielone stanowią ostoję naturalnych siedlisk flory i fauny oraz retencjonują wody powierzchniowe. Obszar gminy Gzy cechuje się niską lesistością. Gmina należy do obszarów o niskiej lesistości której wskaźnik wynosi 9%. Ok. 65% powierzchni leśnej znajduje się w administracji Nadleśnictwa Pułtusk, pozostałe to lasy prywatne rozdrobnione oraz powstałe w wyniku zalesienia. Lasy państwowe charakteryzują się drzewostanem sztucznie wprowadzanym. Przeważają kultury sosnowe - do 80% drzewostanu. Naturalne siedliska leśne uległy mocnemu wyniszczeniu. Co ważne cała gmina znajduje się w obszarze Zielonych Płuc Poski. Krajobraz kulturowy obecnej gminy Gzy w największym swym procesie został ukształtowany w II poł. XIX i XX w., lecz wyraźnie jest pozostałością okresów wcześniejszych, w tym charakterystyczne są 21 przekształcenia okolic szlacheckich w obszary folwarczne. Jest dobrze zachowany a zniszczenia i dewastacje nie doprowadziły do tak złego stanu jak na wielu innych obszarach. Istnieją liczne zachowane, czytelne pozostałości założeń dworskich. Do interesujących fragmentów krajobrazu przyrodniczego należy dolny bieg rzeki Przewodówki (na południe od Gzów), doliny strumieni w okolicach Krajęczyna Łady, Ołdak, Sulnikowa oraz potoku Kolnica na całej długości. Układy przestrzenne gminy Gzy należy uznać za typowe dla obszarów wiejskich północnego Mazowsza. Regularne układy przestrzenne posiadają miejscowości: Porzowo, Kozłówka, Pękowo, Przewodowo i Szyszki. Pozostałości regularnych układów średniowiecznych można znaleźć również w Skaszewie, Ostaszewie Włuskach i Ostaszewie Wielkim. Układy przestrzenne osadnictwa drobnoszlacheckiego są nieregularne i dopasowane do lokalnych warunków terenowych.

 

Tło historyczne


Gmina Gzy posiada niewielki procent nieodwracalnie zniszczonych obszarów zespołów podworskich i prawie wszystkie utracone wartości posiadają szanse odtworzenia ich realnych wartości historycznych. Dla krajobrazu kulturowego i przyrodniczego duże znaczenie posiadają również planowo tworzone założenia zieleni. Do zabytkowych należą parki dworskie. Na terenie gminy Gzy znajdują się także zabytki archeologiczne (stanowiska kultury łużyckiej i okresów wpływów rzymskich).

TOP