Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
DESIGNED BY JOOMLATD

Informacja o planowanej operacji własnej nr 2/2020 z dnia 09.01.2020r.

Wyniki oceny - operacja własna 2020r.

on środa, 26 luty 2020 19:34.

Na posiedzeniu Rady LGD w dniu 21.02.2020r. dokonano oceny i wyboru do finansowania wniosku na operację własną.

Wyniki oceny:

Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju i Programem

Lista operacji wybranych

Protokół

Informacja: Podmiot inny niż LGD nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej

on wtorek, 11 luty 2020 19:51.

LGD Zielone Mosty Narwi informuje, że w związku z podaniem do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.zielonemostynarwi.pl w dniu 09.01.2020r. informacji o planowanej operacji własnej nr 2/2020 pt.: „Konkurs kulinarny szansą na rozwój zasobów lokalnych”, żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 10.02.2020r.
W związku z powyższym wniosek o przyznanie pomocy na operację własną został przekazany Radzie LGD Zielone Mosty Narwi do przeprowadzenia oceny zgodnie z Procedurami LGD Zielone Mosty Narwi w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 .

Informacja o planowanej operacji własnej nr 2/2020 z dnia 09.01.2020r.

on czwartek, 09 styczeń 2020 12:31.

Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi podaje do publicznej wiadomości informację o planowanej do realizacji operacji własnej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I. Zakres tematyczny operacji: Przedsięwzięcie 2.1 Rozwój przedsiębiorczości i współpracy.
Zakresy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020:

 • - § 2 ust. 1. pkt. 1- Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

Tytuł operacji własnej:
Konkurs kulinarny szansą na rozwój zasobów lokalnych
Termin realizacji:
Operacja musi być zrealizowana i rozliczona do końca 2020r. (środki finansowe z tytułu refundacji kosztów poniesionych na realizacje operacji muszą wpłynąć na konto bankowe Beneficjenta do końca 2020r.).
Opis operacji własnej:
Planowana przez LGD Zielone Mosty Narwi operacja zrealizowana zostanie jako projekt własny. W ramach realizacji operacji planuje się organizację konkursu kulinarnego oraz udział LGD Zielone Mosty Narwi w Europejskich Targach Produktów Regionalnych.  Konkurs kulinarny skierowany będzie do obszaru LGD Zielone Mosty Narwi, w tym do  przedsiębiorców, osób z grup defaworyzowanych (określone w LSR), i innych osób z obszaru działania LGD Zielone Mosty Narwi.  Konkurs kulinarny zostanie przeprowadzony na obszarze LGD Zielone Mosty Narwi, w okresie sierpień-listopad 2020r. Konkurs będzie miał charakter otwarty, rekrutacja do udziału w projekcie będzie następowała przez wypełnienie przez uczestnika formularzu zgłoszeniowego zamieszczonego na stronach internetowych: LGD Zielone Mosty Narwi oraz gmin członkowskich.
W ramach realizacji operacji planuje się:
1. Przeprowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej operacji poprzez zamieszczenie na stronach internetowych: LGD Zielone Mosty Narwi oraz gmin członkowskich.
2. Przeprowadzenie konkursu kulinarnego pt. Konkurs kulinarny szansą na rozwój zasobów lokalnych.  Uczestnicy konkursu będą mieli zapewnione wyżywienie ( przerwa kawowa z ciastem domowym, 1 x obiad: zupa) planowana liczba uczestników to ok. 60 osób plus 18 członków komisji konkursowej. Konkurs kulinarny będzie podzielony na 6 kategorii ("Dania główne", "Ciasta i desery", "Torty", "Wędliny, wyroby garmażeryjne, przystawki itp"., "Napoje bezalkoholowe", "Nalewki itp").  Dla laureatów konkursu w każdej z kategorii przewidziane będą nagrody za 1,2 i 3 miejsce.
3. Uczestnictwo LGD Zielone Mosty Narwi w Europejskich Targach Produktów Regionalnych. W ramach udziału w Targach  LGD Zielone Mosty Narwi będzie promowało teren LGD Zielone Mosty Narwi po przez wystawienie stoiska promocyjnego. Na Targach wystawione będą produkty regionalne z terenu LGD Zielone Mosty Narwi;
4. Opracowanie graficzne i druk Kalendarza trójdzielnego indywidualnego z wypukłą główką (błyszcząca). Plecy kalendarza- zadruk w opcji full kolor (do zamieszczenia dane adresowe i logotypy unijne). Koperta kartonowa A4 (taka, aby kalendarz był gotowy do wysyłki pocztowej) Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania projektu kalendarza z uwzględnieniem wymagań  Zamawiającego.- Nakład: 500szt.
5. Wykonanie średniej torby papierowej Paper Medium – wymiary 22x11x30 cm, techniki znakowania sitodruk DL (do zamieszczenia dane adresowe i logotypy unijne – zadruk w opcji full kolor). Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania projektu torby z uwzględnieniem wymagań  Zamawiającego.- Nakład: 300 szt.
6. Wykonanie fartuchów  wraz z dostawą do Zamawiającego wg poniższego zestawienia:
- Fartuch kuchenny Kitchen apron z zamieszczonymi logotypami unijnymi w kolorze czarnym oraz tekst - Nakład: 300 szt.
Działania zaplanowane w projekcie mają na celu tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wiedzy, praktycznych umiejętności oraz pokazywanie dobrych praktyk lokalnej społeczności.
Zakres operacji i wysokość planowanych do poniesienia kosztów jest adekwatna do założonych celów i planowanych do osiągnięcia rezultatów. Zaplanowane w ramach niniejszego wniosku zadania zostaną zlecone wykonawcom posiadającym kwalifikacje i doświadczenie w realizacji tego typu przedsięwzięć. Zapewni to realizację operacji na właściwym poziomie i przyczyni się do osiągnięcia zakładanych rezultatów.

II. Wysokość środków na realizację operacji:
Wnioskowana kwota pomocy na operację nie może przekroczyć 50 000zł. (określone w Strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru LGD Zielone Mosty Narwi”, rozdział VI, str. 48).
Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000zł.

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych wysokości nie wyższej niż:

 • 70% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z tym że w przypadku organizacji pozarządowej, która wykonuje taką działalność gospodarczą - jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 3 Rozporządzenia,,
 • 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku:
  - podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
  - organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz 4-8 Rozporządzenia;
 • 63,63% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

III. Kryteria wyboru operacji.
Jeżeli w terminie 30 dni od zamieszczenia na stronie internetowej LGD informacji o planowanej do realizacji operacji własnej, żaden podmiot nie zgłosi zamiaru jej realizacji i jeśli został spełniony warunek § 14 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 – LGD może złożyć w ZW wniosek o przyznanie pomocy na realizację operacji własnej.
Jeśli zamiar realizacji operacji zgłosił podmiot uprawniony do wsparcia, LGD dokonuje ogłoszenia naboru w tym zakresie.
Operacja zostaje wybrana do finansowania po spełnieniu łącznie dwóch warunków:
1.Operacja została uznana za zgodną z LSR,
2.Operacja uzyskała wymaganą minimalną liczbę punktów, tj. 12 punktów.
Kryteria wyboru projektów przez LGD zostały określone w Procedurach LGD Zielone Mosty Narwi w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014 - 2020 zamieszczonych na stronie internetowej LGD Zielone Mosty Narwi www.zielonemostynarwi.pl.
W zakładce Strategia udostępniono:
- Kartę oceny wniosku i wyboru operacji o udzielenie wsparcia (w w/w Procedurach),
- Kryteria oceny operacji wg lokalnych kryteriów (w w/w Procedurach)
- Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru LGD Zielone Mosty Narwi.

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów, o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.

IV. Informacja o terminie i sposobie zgłoszenia zamiaru realizacji operacji:
Zgłoszenia (na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej informacji) wraz z załącznikami w jednym egzemplarzu należy składać bezpośrednio (tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną) w biurze LGD Zielone Mosty Narwi w Pokrzywnicy, Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica. Zgłoszenia należy składać w terminie 30 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej www.zielonemostynarwi.pl, tj. do 10.02.2020r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00. O terminie złożenia zgłoszenia decyduje data wpływu do biura LGD Zielone Mosty Narwi. Zgłoszenia nadsyłane drogą pocztową lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.
Zgłoszenie powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.

V. Warunki udzielenia wsparcia określają:

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020;
 • Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru LGD Zielone Mosty Narwi;
 • Procedury LGD Zielone Mosty Narwi w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

VI. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia.
Do zgłoszenia zamiaru realizacji operacji dołącza się dokumenty potwierdzające, że podmiot zgłaszający jest uprawniony do wsparcia, tj. spełnia definicję beneficjenta określoną w § 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020, zgodnie z listą załączników określoną we wniosku o przyznanie pomocy w sekcji V. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH.

VII. LSR, formularz zgłoszenia udostępnione są na stronie internetowej LGD Zielone Mosty Narwi www.zielonemostynarwi.pl.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.zielonemostynarwi.pl oraz w biurze LGD Zielone Mosty Narwi, w godzinach pracy biura, tel. 502 240 357; 23 691 88 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informacja o planowanej operacji własnej nr 2/2020 - otwórz

Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji (.pdf) - otwórz

Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji (.doc) - otwórz

Lokalna Strategia Rozwoju, Procedury, Lokalne Kryteria Wyboru, Karta oceny wniosku i wyboru operacji - zamieszczone są w zakładce Strategia.

Akty prawne

TOP