Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
DESIGNED BY JOOMLATD

Informacja o planowanej operacji własnej nr 1/2017

Informacja o planowanej operacji własnej nr 1/2017

Wyniki oceny - operacja własna 2017r.

Administrator on środa, 13 grudzień 2017 11:54.

Na posiedzeniu Rady LGD w dniu 12.12.2017r. dokonano oceny i wyboru do finansowania wniosku na operację własną.

Wyniki oceny:

Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju i Programem

Lista operacji wybranych

Protokół

Informacja: Podmiot inny niż LGD nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej

Administrator on piątek, 08 grudzień 2017 17:43.

LGD Zielone Mosty Narwi informuje, że w związku z podaniem do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.zielonemostynarwi.pl w dniu 08.11.2017r. informacji o planowanej operacji własnej nr 1/2017 pt.: „Przedsiębiorczość oparta o zasoby lokalne”, żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 08.12.2017r.
W związku z powyższym wniosek o przyznanie pomocy na operację własną został przekazany Radzie LGD Zielone Mosty Narwi do przeprowadzenia oceny zgodnie z Procedurami LGD Zielone Mosty Narwi w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 .

Informacja o planowanej operacji własnej nr 1/2017 z dnia 08.11.2017r.

Administrator on środa, 08 listopad 2017 13:46.

Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi podaje do publicznej wiadomości informację o planowanej do realizacji operacji własnej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I. Zakres tematyczny operacji: Przedsięwzięcie 2.1 Rozwój przedsiębiorczości i współpracy.
Zakresy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020:

 • - § 2 ust. 1. pkt. 1- Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

Tytuł operacji własnej:
Przedsiębiorczość oparta o zasoby lokalne
Termin realizacji:
Operacja musi być zrealizowana i rozliczona do końca 2018r. (środki finansowe z tytułu refundacji kosztów poniesionych na realizacje operacji muszą wpłynąć na konto bankowe Beneficjenta do końca 2018r.).
Opis operacji własnej:
W ramach realizacji operacji planuje się przeprowadzić zajęcia szkoleniowe z zakresu przedsiębiorczości (Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w oparciu o lokalny potencjał) oraz zajęcia warsztatowe z przetwórstwa lokalnych zasobów rolniczych (przetwórstwo mleka, przetwórstwo mięsa) oraz wydać publikację w postaci mapy. Szkolenia i warsztaty skierowane będą do przedsiębiorców, osób z grup defaworyzowanych (określone w LSR), młodzieży, i innych osób z obszaru działania LGD Zielone Mosty Narwi. Szkolenia i warsztaty zostaną przeprowadzone na obszarze LGD Zielone Mosty Narwi, w okresie luty-wrzesień 2018r. Szkolenia i warsztaty będą miały charakter zamknięty, rekrutacja do udziału w projekcie będzie następowała przez wypełnienie przez uczestnika formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej projektu, z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decydowała będzie data zgłoszenia oraz przynależność do grupy docelowej. Informacje o realizowanym projekcie, w tym o prowadzonych szkoleniach/warsztatach zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez utworzenie strony internetowej poświęconej w/w projektowi oraz przez zamieszczenie ogłoszeń w prasie lokalnej.
W ramach realizacji operacji planuje się:
- przeprowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej operacji poprzez ogłoszenia w prasie drukowanej (1 seria ogłoszeń w prasie lokalnej obejmującej obszar powiatu pułtuskiego oraz gminę Nasielsk i Pomiechówek w powiecie nowodworskim) oraz utworzenia strony internetowej poświęconej operacji, na której zamieszczane będą bieżące informacje związane z realizacją projektu, w tym m.in. ogłoszenie o realizacji operacji, formularz zgłoszeniowy do uczestnictwa w projekcie, zasady rekrutacji, galeria zdjęć.
- przeprowadzenie 2 szkoleń z zakresu przedsiębiorczości pt. Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w oparciu o lokalny potencjał (tym również zagadnienia dotyczące innowacji oraz ochrony środowiska i zmian klimatu), w których planowana liczba uczestników to 2 szkolenia x 25 osób = 50 osób plus wykładowca. Czas trwania jednego szkolenia: 6 godzin lekcyjnych. Uczestnicy szkoleń będą mieli zapewnione wyżywienie (2 x przerwa kawowa z ciastem domowym, 1 x obiad: zupa plus drugie danie) oraz materiały szkoleniowe (ekologiczna teczka konferencyjna, długopis i pamięć usb z elektroniczną wersją wykładów).
- przeprowadzenie 1 warsztatu z zakresu serowarstwa, w którym planowana liczba uczestników to 25 osób plus wykładowca. Czas trwania warsztatu: 2 dni (12 godzin lekcyjnych). Uczestnicy warsztatu i wykładowca będą mieli zapewnione wyżywienie (2 x przerwa kawowa z ciastem domowym, 1 x obiad: zupa plus drugie danie);
- przeprowadzenie 1 warsztatu z zakresu wędliniarstwa, w którym planowana liczba uczestników to 25 osób. Czas trwania warsztatu: 2 dni (12 godzin lekcyjnych). Uczestnicy warsztatu i wykładowca będą mieli zapewnione wyżywienie (2 x przerwa kawowa z ciastem domowym, 1 x obiad: zupa plus drugie danie);
- Opracowanie graficzne i druk mapy obszaru LGD Zielone Mosty Narwi prezentującej wykorzystanie zasobów lokalnych w przedsiębiorczości oraz produktów lokalnych. Nakład: 3000szt., Szczegóły: 1) Mapa: mapa o rozmiarze ok. 68cm x 48 cm, składana do rozmiaru ok. 240mm x 115mm; druk dwustronny full kolor CMYK 4+4; skala: 1: 90 000 lub zbliżona; mapa zgodna z GPS; podkład topograficzny; papier mapowy G-print 115 g/m2;
2) Treść mapy: a) legenda w języku polskim i angielskim (zawierająca w szczególności: skalę liczbową i podziałkę liniową, oznaczenie terenu: zabudowany, las, łąka, itp.; granice obszaru LGD Zielone Mosty Narwi; granice administracyjne miast, gmin, powiatów; oznaczenie miejsc wykorzystujących zasoby lokalne w przedsiębiorczości i produkty lokalne; granicę obszaru Natura 2000; drogi; linie kolejowe, stacje kolejowe; obiekty przyrodnicze: obszary leśne, parki narodowe, rezerwaty przyrody, itd.; rzeki i zbiorniki wodne; zabytkowe budowle: obiekty budownictwa sakralnego i inne zabytki, obiekty turystyczne: stadniny koni/ośrodki jeździeckie, skanseny i izby regionalne; szlaki turystyczne: konne, piesze, rowerowe, kajakowe, dydaktyczne; oznaczenie: policji, szpitala, stacji paliw, punktów informacji turystycznej, Urzędów Gmin; b) mapa obszaru z ramką mapy i siatką współrzędnych geograficznych wraz z wartościami współrzędnych; c) okładka przód i tył ze zdjęciami; d) lokalizacja obszaru LGD na tle województwa mazowieckiego; e) informacje o LGD Zielone Mosty Narwi wraz z danymi teleadresowymi Biura LGD oraz o przedsiębiorczości (przekazane przez Zamawiającego).
Dla uczestników warsztatów przewidziano nagrody. Nagrody dla uczestników warsztatów zostaną przyznane w drodze losowania spośród zgłoszeń złożonych podczas poszczególnych warsztatów.
Działania zaplanowane w projekcie mają na celu tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wiedzy, praktycznych umiejętności oraz pokazywanie dobrych praktyk lokalnej społeczności.
Zakres operacji i wysokość planowanych do poniesienia kosztów jest adekwatna do założonych celów i planowanych do osiągnięcia rezultatów. Zaplanowane w ramach niniejszego wniosku zadania zostaną zlecone wykonawcom posiadającym kwalifikacje i doświadczenie w realizacji tego typu przedsięwzięć. Zapewni to realizację operacji na właściwym poziomie i przyczyni się do osiągnięcia zakładanych rezultatów.

Planowane do osiągnięcia w wyniku realizacji operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki określone w LSR - otwórz

II. Wysokość środków na realizację operacji:
Wnioskowana kwota pomocy na operację nie może przekroczyć 50 000zł. (określone w Strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru LGD Zielone Mosty Narwi”, rozdział VI, str. 48).
Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000zł.

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych wysokości nie wyższej niż:

 • 70% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z tym że w przypadku organizacji pozarządowej, która wykonuje taką działalność gospodarczą - jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 3 Rozporządzenia,
 • 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku:
  - podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
  - organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz 4-8 Rozporządzenia;
 • 63,63% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

III. Kryteria wyboru operacji.
Jeżeli w terminie 30 dni od zamieszczenia na stronie internetowej LGD informacji o planowanej do realizacji operacji własnej, żaden podmiot nie zgłosi zamiaru jej realizacji i jeśli został spełniony warunek § 14 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 – LGD może złożyć w ZW wniosek o przyznanie pomocy na realizację operacji własnej.
Jeśli zamiar realizacji operacji zgłosił podmiot uprawniony do wsparcia, LGD dokonuje ogłoszenia naboru w tym zakresie.
Operacja zostaje wybrana do finansowania po spełnieniu łącznie dwóch warunków:
1.Operacja została uznana za zgodną z LSR,
2.Operacja uzyskała wymaganą minimalną liczbę punktów, tj. 12 punktów.
Kryteria wyboru projektów przez LGD zostały określone w Procedurach LGD Zielone Mosty Narwi w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014 - 2020 zamieszczonych na stronie internetowej LGD Zielone Mosty Narwi www.zielonemostynarwi.pl.
W zakładce Strategia udostępniono:
- Kartę oceny wniosku i wyboru operacji o udzielenie wsparcia (w w/w Procedurach),
- Kryteria oceny operacji wg lokalnych kryteriów (w w/w Procedurach)
- Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru LGD Zielone Mosty Narwi.

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów, o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.

IV. Informacja o terminie i sposobie zgłoszenia zamiaru realizacji operacji:
Zgłoszenia (na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej informacji) wraz z załącznikami w jednym egzemplarzu należy składać bezpośrednio (tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną) w biurze LGD Zielone Mosty Narwi w Pokrzywnicy, Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica. Zgłoszenia należy składać w terminie 30 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej www.zielonemostynarwi.pl, tj. do 08.12.2017r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00. O terminie złożenia zgłoszenia decyduje data wpływu do biura LGD Zielone Mosty Narwi. Zgłoszenia nadsyłane drogą pocztową lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.
Zgłoszenie powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.

V. Warunki udzielenia wsparcia określają:

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020;
 • Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru LGD Zielone Mosty Narwi;
 • Procedury LGD Zielone Mosty Narwi w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

VI. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia.
Do zgłoszenia zamiaru realizacji operacji dołącza się dokumenty potwierdzające, że podmiot zgłaszający jest uprawniony do wsparcia, tj. spełnia definicję beneficjenta określoną w § 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020, zgodnie z listą załączników określoną we wniosku o przyznanie pomocy w sekcji V. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH.

VII. LSR, formularz zgłoszenia udostępnione są na stronie internetowej LGD Zielone Mosty Narwi www.zielonemostynarwi.pl.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.zielonemostynarwi.pl oraz w biurze LGD Zielone Mosty Narwi, w godzinach pracy biura, tel. 502 240 357; 23 691 88 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informacja o planowanej operacji własnej nr 1/2017 - otwórz

Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji (.pdf) - otwórz

Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji (.doc) - otwórz

Lokalna Strategia Rozwoju, Procedury, Lokalne Kryteria Wyboru, Karta oceny wniosku i wyboru operacji - zamieszczone są w zakładce Strategia.

Akty prawne

TOP