Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
DESIGNED BY JOOMLATD

Nabór nr 4/2016 - Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele turystyczne i rekreacyjne

Nabór nr 4/2016 - Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele turystyczne i rekreacyjne

Wyniki oceny - nabór nr 4/2016 - Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele turystyczne i rekreacyjne

Administrator on wtorek, 13 grudzień 2016 21:02. Posted in Nabór nr 4/2016 - Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele turystyczne i rekreacyjne

Na posiedzeniu Rady LGD w dniu 12.12.2016r. dokonano oceny i wyboru wniosków do finansowania. 

Wyniki oceny:

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju i Programem

Lista operacji wybranych

Protokół

Protokół - 04.01.2017

Na posiedzeniu Rady LGD w dniu 02.02.2017r. dokonano korekty Listy operacji wybranych do finansowania.

Lista operacji wybranych - 02.02.2017

Protokół

Protokół 2017.08 (wydanie opinii dla Beneficjenta)

Protokół 2017.09 (wydanie opinii dla Beneficjenta)

Protokół 2017.10 (wydanie opinii dla Beneficjenta)

Protokół 2018.06 (wydanie opinii dla Beneficjenta)

Protokół 2018.07 (wydanie opinii dla Beneficjenta)

Protokół 2018.09 (wydanie opinii dla Beneficjenta)

Protokół 2018.10 (wydanie opinii dla Beneficjenta)

Protokół 2018.10 (wydanie opinii dla Beneficjenta)

Protokół 2019.01 (wydanie opinii dla Beneficjenta)

Ogłoszenie nr 4/2016 z dnia 10.10.2016r. naboru wniosków o przyznanie pomocy - Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele turystyczne i rekreacyjne

Administrator on poniedziałek, 10 październik 2016 08:10. Posted in Nabór nr 4/2016 - Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele turystyczne i rekreacyjne

Ogłoszenie nr 4/2016 z dnia 10.10.2016r. naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi podaje do publicznej wiadomości informację o naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I. Termin i miejsce składania wniosków: 

Wnioski należy składać w terminie od 04.11.2016r. do 22.11.2016r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD Zielone Mosty Narwi. Wnioski nadsyłane drogą pocztową lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

Wnioski w wersji papierowej i elektronicznej (na płycie CD) wraz z załącznikami w dwóch egzemplarzach należy składać bezpośrednio (tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną) w biurze LGD Zielone Mosty Narwi w Pokrzywnicy, Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica. Skan wniosku nie stanowi wymaganej wersji elektronicznej. 
Płyta CD powinna zawierać: wniosek o przyznanie pomocy - plik w formacie .xls, oraz w przypadku, gdy Wnioskodawca ubiega się o przyznanie punktów w kryterium:
- Wpływ operacji  na poprawę stanu środowiska naturalnego lub klimatu obszaru LSR, lub
- Innowacyjność operacji 
dodatkowo Kartę uzasadnienia spełnienia w/w kryteriów – plik w formacie .doc.  
Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz zawierać adres. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

II. Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowanych:

  • w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowanych – jednostki sektora finansów publicznych;
  • do poziomu 70% kosztów kwalifikowanych - podmioty wykonujące działalność gospodarczą;
  • do poziomu 100 % kosztów kwalifikowanych – pozostałe podmioty.

Wnioskowana kwota pomocy na operację musi wynosić co najmniej 50 000zł (określone w Strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru LGD Zielone Mosty Narwi”, rozdział VI, str. 49).

III. Zakres tematyczny operacji: Przedsięwzięcie 3.1 Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele turystyczne i rekreacyjne.

Zakres Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020:

  • § 2 ust. 1. pkt. 6 - Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

IV. Warunki udzielenia wsparcia określają:

  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020;
  • Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru LGD Zielone Mosty Narwi; 
  • Procedury LGD Zielone Mosty Narwi w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

 V. Kryteria wyboru operacji.

Operacja zostaje wybrana do finansowania po spełnieniu łącznie dwóch warunków: 
1.Operacja została uznana za zgodną z LSR, 
2.Operacja uzyskała wymaganą minimalną liczbę punktów, tj. 12 punktów.

Kryteria wyboru projektów przez LGD zostały określone w Procedurach LGD Zielone Mosty Narwi w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014 - 2020 zamieszczonych na stronie internetowej LGD Zielone Mosty Narwi www.zielonemostynarwi.pl. 

W zakładce Strategia udostępniono:

  • Kartę oceny wniosku i wyboru operacji o udzielenie wsparcia (w w/w Procedurach), 
  • Kryteria oceny operacji wg lokalnych kryteriów (w w/w Procedurach)
  • Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru LGD Zielone Mosty Narwi.

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów, o miejscu na liście operacji wybranych decyduje: procentowa wysokość wkładu własnego deklarowana przez wnioskodawców w stosunku do wysokości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z zasadą: „im większy procentowy wkład własny, tym wyższe miejsce na liście”.

Jeżeli w/w metoda selekcji okaże się nieskuteczna, o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.

VI. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;

Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty zgodnie z listą załączników określoną we wniosku w sekcji V. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH. 
W przypadku, gdy Wnioskodawca ubiega się o przyznanie punktów w kryterium:
- Wpływ operacji  na poprawę stanu środowiska naturalnego lub klimatu obszaru LSR, lub
- Innowacyjność operacji 
wypełnia dodatkowo Kartę uzasadnienia spełnienia w/w kryteriów. Karta zamieszczona jest na stronie internetowej www.zielonemostynarwi.pl.

VII. Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru wynosi: 2 680 000 zł.

VIII. LSR, formularz wniosku o udzielenie wsparcia (wraz z instrukcją wypełniania), formularz wniosku o płatność (wraz z instrukcją wypełniania) oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia udostępnione są na stronie internetowej LGD Zielone Mosty Narwi www.zielonemostynarwi.pl.

Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi zapewnia bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.zielonemostynarwi.pl oraz w biurze LGD Zielone Mosty Narwi, w godzinach pracy biura, tel. 502  240 357; 23 691 88 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogłoszenie nr 4/2016 (.pdf) - otwórz

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki (.pdf) - otwórz

Lokalna Strategia RozwojuProceduryLokalne Kryteria WyboruKarta oceny wniosku i wyboru operacji - zamieszczone są w zakładce Strategia.

Dokumentacja aplikacyjna (formularze wiosków, instrukcje, załączniki, umowa)

Akty prawne

Uwaga!

Informujemy, że osoby korzystające z wsparcia doradczego udzielanego w Biurze LGD w terminie od 26 września 2016 do 3 listopada 2016r. uzyskają 3 punkty w ramach lokalnych kryteriów wyboru. Uzyskanie punktów w kryterium "Doradztwo" po tym terminie nie będzie możliwe. Szczegółowe informacje.

Bezpłatne doradztwo w Biurze LGD: 26.09.2016r. - 03.11.2016r. (nabór nr 4/2016)

Administrator on piątek, 23 wrzesień 2016 12:38. Posted in Nabór nr 4/2016 - Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele turystyczne i rekreacyjne

 Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi zapewnia bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizujące cele LSR w związku z planowanym naborem wniosków na:

Przedsięwzięcie 3.1 Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele turystyczne i rekreacyjne - Limit naboru: 2 680 000zł.

Z bezpłatnego doradztwa mogą korzystać mieszkańcy gmin wchodzących w obszar działania LGD Zielone Mosty Narwi zainteresowani uzyskaniem dofinansowania w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru LGD Zielone Mosty Narwi.

Doradztwo świadczone w Biurze LGD w związku z planowanym naborem wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, oznacza: wskazanie możliwości uzyskania dofinansowania, wskazanie stron internetowych gdzie można znaleźć informacje na ten temat, wsparcie w zakresie zgodności operacji z celami LSR i lokalnymi kryteriami wyboru, wskazanie dokumentów programowych i aktów prawnych, wskazanie dokumentów aplikacyjnych i rozliczeniowych (wnioski o przyznanie pomocy, wioski o płatność, instrukcje, wzory formularzy umów przyznania pomocy).

Usługi doradztwa świadczone są w formie bezpośrednich spotkań w Biurze LGD Zielone Mosty Narwi (Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica (pokój nr 5 na parterze) - po uprzednim umówieniu telefonicznym na spotkanie pod nr telefonu:
23 691 88 55, 502 240 357
w terminie od 26 września 2016 do 3 listopada 2016r.
w następujących godzinach:

Poniedziałek  9.00 - 15.00
Wtorek 10.00 - 16.00
Środa  9.00 - 15.00
Czwartek  9.00 - 15.00
Piątek 9.00 - 15.00

Doradztwo świadczone w Biurze LGD jest bezpłatne. Koszty funkcjonowania Biura LGD współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”- poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020. 

Osoby korzystające z doradztwa rejestrowane są w Biurze LGD na Karcie udzielonego doradztwa. Podanie danych przez osoby korzystające z doradztwa jest dobrowolne, ale konieczne dla udzielenia doradztwa.

Doradztwo świadczone w Biurze LGD nie obejmuje sporządzania dla wnioskodawców dokumentacji aplikacyjnej. Za prawidłowe sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej odpowiada Wnioskodawca.
LGD nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub braki w dokumentacji aplikacyjnej lub rozliczeniowej operacji spowodowane jakimkolwiek działaniem lub zaniechaniem wnioskodawcy lub beneficjenta związane ze złożeniem dokumentacji aplikacyjnej lub dotyczącej rozliczenia operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informujemy, że osoby korzystające z wsparcia doradczego udzielanego w Biurze LGD w terminie od 26 września 2016 do 3 listopada 2016r. uzyskają 3 punkty w ramach lokalnych kryteriów wyboru. W związku z powyższym zachęcamy do zapisywania się na spotkania.

Spotkania informacyjno-szkoleniowe (przednaborowe)

Administrator on niedziela, 11 wrzesień 2016 16:23. Posted in Nabór nr 4/2016 - Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele turystyczne i rekreacyjne

Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi, w związku z planowanym naborem wniosków, serdecznie zaprasza przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli administracji samorządowej i wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków unijnych na:
SPOTKANIA INFORMACYJNO - SZKOLENIOWE pt.

"Zasady ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020".

Terminy i miejsca spotkań:

12.09.2016 - Centrum Integracji Społecznej, ul. Nasielska 3, 05-180 Pomiechówek, godz. 9.00.
12.09.2016 - Urząd Miasta Nasielsk, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk, godz. 13.00.
12.09.2016 - Urząd Gminy Świercze, ul. Pułtuska 47, 06-150 Świercze, godz. 18.00.
13.09.2016 - Świetlica Wiejska w Gzach, Gzy 8, 06-126 Gzy, godz. 9.00.
13.09.2016 - Urząd Miasta Pułtusk, ul. Rynek - Ratusz 41, 06-100 Pułtusk, godz. 13.00.
14.09.2016 - Urząd Gminy Zatory, ul. Jana Pawła II 106, 07-217 Zatory. 9.00.
14.09.2016 - Urząd Gminy Obryte, Obryte 185, 06-126 Obryte, godz. 13.00
15.09.2016 - Urząd Gminy Pokrzywnica, Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica, godz. 9.00.
15.09.2016 - Urząd Gminy Winnica, ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica, godz. 13.00.

Jeśli chcesz pozyskać środki unijne na realizację własnych pomysłów i dowiedzieć się czy Twój projekt wpisuje się w „Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru LGD Zielone Mosty Narwi”, przyjdź na spotkanie informacyjno-szkoleniowe.

Zaproszenie

TOP