Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
DESIGNED BY JOOMLATD

Jak do nas dołączyć

Jak do nas dołączyć

Bernard Szymczyk on sobota, 24 wrzesień 2011 10:59.

Zgodnie ze statutem LGD, nowych członków przyjmuje Zarząd. W zmienionym statucie z dnia 16 grudnia 2007 roku, dodano możliwość przyjmowania jako członków zwyczajnych ze wszelkimi uprawnieniami (prawo głosu i kandydowania do władz LGD) osób prawnych (firmy, instytucje, samorządy, stowarzyszenia itp.). W takim wypadku, osoba prawna deleguje do LGD osobę fizyczną która będzie ją reprezentować.

Zarówno w przypadku osoby prawnej jak i fizycznej, istotne jest aby osoby te mogły i chciały aktywnie wspierać realizację celów Stowarzyszenia, określonych w statucie. Głównym celem statutowym jest zrównoważony rozwój obszaru powiatu pułtuskiego i sąsiednich, przy czym pojęcie zrównoważonego rozwoju definiuje paragraf 6 statutu (zobacz - Misja Stowarzyszenia).

Poniżej przytoczono zapisy statutu dotyczące członkostwa. Osoby prawne lub fizyczne chcące dołączyć do LGD proszone są o kontakt z Zarządem.

Przypominamy również, że najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zabranie Członków. Samorządy gmin które chcą dołączyć do obszaru działania LGD proszone będą o podjęcie stosownych uchwał przez radę gminy. Dołączenie gmin do obszaru LGD może mieć miejsce tylko pod warunkiem zachowania spójności całego obszaru i Lokalnej Strategii Rozwoju. Gmina nie może być członkiem dwóch różnych LGD.

Plik do pobrania:
wzór deklaracji członkowskiej dla osób fizycznych (dokument Word)
oświadczenie o zamieszkaniu - dla mieszkańca (dokument Word)
oświadczenie dotyczące danych osobowych i wizerunku (dokument Word)

  

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOSTWO

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach lub osoba prawna, pod warunkiem że osoba ta:
1) działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
oraz
2) złoży deklarację członkowską.

§ 12
Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 13
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:
1) propagować cel Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tego celu,
2) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
3) opłacać terminowo składki członkowskie,
4) brać udział w Walnych Zebraniach Członków.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.

§ 14
1. Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuje wskutek:
1) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,
2) wykluczenia przez Zarząd:
a) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia lub działania stojące w sprzeczności z celami jego działania;
b) z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
3) śmierci.

§ 15
1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi Stowarzyszenie po złożeniu wniosku do Zarządu Stowarzyszenia i pisemnym ustaleniu z Zarządem zasad wspierania Stowarzyszenia.
2. Utrata członkostwa, o którym mowa w ust. 1, następuje wskutek:
1) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,
2) wykluczenia przez Zarząd:
a) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia lub działania stojące w sprzeczności z celami jego działania;
b) z powodu nie realizowania ustalonych zasad wspierania Stowarzyszenia,
3) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
3. Członkowie wspierający mają prawo:
a) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
b) brać udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym, na zaproszenie tych władz.

§ 16
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego.
4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 17
1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu.
2. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu.

TOP