Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
DESIGNED BY JOOMLATD

Kongres LGD

on poniedziałek, 02 luty 2015 12:38.

W dniach 29-30 stycznia 2015r. w  Gzowie  odbył się "Kongres rozwoju obszaru LGD Zielone Mosty Narwi". Tematem przewodnim spotkania była prezentacja dobrych praktyk z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielone Mosty Narwi na lata 2009-2015 oraz przyszła perspektywa finansowa na lata 2014-2020. Spotkanie prowadził Albert Jaworski - Prezes Zarządu LGD Zielone Mosty Narwi. Wśród uczestników kongresu znalazł się Pan Henryk Kowalczyk- Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Tadeusz Nalewajk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Pan Radosław Rybicki  - Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Pan Piotr Łukasik - Kierownik Wydziału Leader; Pan Sławomir Wyrzykowski - Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

Uczestnikami kongresu byli także przedstawiciele samorządów gminnych, powiatowego z obszaru LGD Zielone Mosty Narwi, kierownicy biur powiatowych ARiMR w Pułtusku i w Nowym Dworze Mazowieckim, prasa (Pułtuska Gazeta Powiatowa) oraz przedstawiciele LGD Zielone Mosty Narwi (członkowie Zarządu, Rady LGD, Komisji Rewizyjnej i pracownicy biura LGD).

Podczas kongresu Pan Radosław Rybicki zaprezentował nowe perspektywy rozwoju obszarów wiejskich (PROW 2014-2020), a Pan Piotr Łukasik przedstawił rezultaty i efekty realizacji  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w kontekście działalności lokalnych grup działania, w tym również LGD Zielone Mosty Narwi.

Na Kongresie zaprezentowane zostały projekty zrealizowane przez Beneficjentów z środków uzyskanych za pośrednictwem LGD Zielone Mosty Narwi z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na działania: Małe Projekty, Odnowa i rozwój wsi, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.  Swoje projekty zaprezentowali przedstawiciele Urzędów Gmin: Obryte, Pułtusk, Winnica, Nasielsk, Pomiechówek , Zatory, Pokrzywnica. Wśród Beneficjentów prezentujących zrealizowane działania znaleźli się również Pan Krzysztof Kowalski (Małe Projekty, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej), Tomasz Bieńkowski (Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej), Małgorzata Kwiatkowska (Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej)oraz Beata Łempicka (Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej).

Statystycznego podsumowania wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielone Mosty Narwi dokonał Arkadiusz Pniewski - Dyrektor Biura LGD Zielone Mosty Narwi. Przedstawił on  szereg wykresów z 28 naborów przeprowadzonych  w latach 2009-2014 przez LGD Zielone Mosty Narwi w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na działania Małe Projekty, Odnowa i rozwój wsi, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.  

Ważną częścią spotkania były wystąpienia Pana dr Leszka Leśniaka, który wygłosił prezentacje na temat: Sukces w realizacji strategii rozwoju obszaru a prestiż partnerstwa i zdolność wpływania na lokalny rozwój oraz Nowa perspektywa Unii Europejskiej - jak inwestować dla przyszłego wzrostu.

 

Obowiązek złożenia ankiety przez Beneficjentów – Małe Projekty

on środa, 14 styczeń 2015 17:27.

Informujemy, że Beneficjent działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małe projekty zgodnie z zapisami umowy przyznania pomocy (§ 5 ust. 3 umowy), ma obowiązek złożenia ankiety monitorującej do siedziby Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zgodnie z § 13 ust. 3  pkt 2 w przypadku, gdy beneficjent nie spełni warunków, o których mowa w § 5 ust. 3  umowy przyznania pomocy zwrotowi podlega 1 % pobranej kwoty pomocy. (zapis od wersji 4 umowy przyznania pomocy).

Aktualny formularz ankiety monitorującej wraz z instrukcją jej wypełnienia dla działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”- „małe projekty” znajduje się na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie http://www.prow.mazovia.pl
 
Termin na złożenie ankiety

Ankietę należy wysłać zgodnie z terminami określonymi w instrukcji, ponieważ ankieta przysłana wcześniej będzie uznawana jako nieważna.

Zgodnie z instrukcją  "Wypełniony formularz ankiety monitorującej należy złożyć do siedziby samorządu województwa, z którym została zawarta umowa przyznania pomocy, w terminie:

 • dla osób fizycznych - pomiędzy 1 stycznia i 31 stycznia drugiego roku kalendarzowego liczonego od roku otrzymania płatności ostatecznej,
 • dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej: najpóźniej do 30 dni roboczych po zakończeniu roku obrotowego następującego po roku obrotowym, w którym otrzymana została ostateczna płatność".

Obowiązek złożenia ankiety przez Beneficjentów – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej i Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

on środa, 14 styczeń 2015 17:23.

Informujemy Beneficjentów, że konieczność wypełnienia ankiety monitorującej wynika z zapisów w umowie przyznania pomocy finansowej. Każdy beneficjent jest zobowiązany do złożenia wypełnionej ankiety monitorującej we właściwym, ze względu na miejsce realizacji operacji Oddziale Regionalnym, w terminie określonym w podpisanej umowie przyznania pomocy.

Formularze ankiet zamieszczona są na naszej stronie internetowej  w zakładce Dokumenty do pobrania > Wnioski o płatność oraz na stronie ARiMR .(http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/wnioski-w-ramach-osi-4-leader-prow-2007-2013.html)

Obowiązek złożenia ankiety monitorującej przez Beneficjentów do LGD

on środa, 14 styczeń 2015 17:20.

Beneficjenci działań: Małe Projekty, Odnowa i rozwój wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Informujemy, że każdy Beneficjent zobowiązany jest do złożenia do biura LGD Zielone Mosty Narwi Ankiety monitorującej z realizacji operacji w zakresie działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Ankieta

Ankieta ma na celu sprawdzenie poziomu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Zielone Mosty Narwi na lata 2009-2015.

Informacje dotyczące sposobu wypełnienia ankiety:

 1. Prosimy o czytelne wypełnienie ankiety, udzielając wyczerpujących i prawdziwych informacji.
 2. W sytuacji, gdy dane pytanie nie dotyczy Beneficjenta, należy wstawić kreskę.
 3. Ankietę monitorującą dla projektów zakończonych Beneficjent ma obowiązek złożyć do Biura Lokalnej Grupy Działania Zielone Mosty Narwi w wersji papierowej osobiście lub drogą pocztową na adres: Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica:
  •  do 14 dni od momentu otrzymania płatności ostatecznej,
  • do 14 dni na prośbę LGD Zielone Mosty Narwi celu monitorowania poziomu realizacji   Lokalnej Strategii Rozwoju,
  • w kolejnych latach kalendarzowych następujących po roku otrzymania ostatniej płatności. Każda kolejna ankieta składana jest do 31 stycznia danego roku (wyjątek stanowi Beneficjent, którego projekt jest projektem nie inwestycyjnym taka osoba/instytucja/organizacja wypełnia ankietę jeden raz). 
 4. Ankietę monitorującą z realizacji operacji Beneficjent wypełnia na podstawie danych z wniosku o przyznanie pomocy, umowy przyznania pomocy (jeżeli dotyczy) oraz wniosku o płatność (jeżeli dotyczy). 
 5. Dane z wniosku o przyznanie pomocy należy podawać po uwzględnieniu uzupełnień dokonanych na wezwanie instytucji wdrażającej (tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego bądź Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa). 
 6. Pytania dotyczące Ankiety proszę kierować do Biura LGD Zielone Mosty Narwi, Tel. 502 240 357

UWAGA! W przypadku realizacji więcej niż jednej operacji, Beneficjent składa ankietę dla każdej z nich oddzielnie.

LEADER Newsletter nr 4/2014

on środa, 14 styczeń 2015 17:14.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią LEADERnewsletter. W numerze między innymi o podejściu LEADER w okresie programowania 2014-2020, poradniku dla Lokalnych Grup Działania, jak napisać LSR oraz nowym, zatwierdzonym PROW na lata 2014-2020.

LEADERnewsletter

TOP